OM OSS

SalsaMera Varberg (tidigare Salsa Kulturförening Varberg) grundades år 2000 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vår verksamhet består av bl.a. danskurser i salsa, bachata och kizomba. Vi ordnar även salsacafé, salsafester och  workshops.

Vi lägger stolthet i att utveckla den 'varbergska' salsakulturen. Och att alla dansar med alla.

Vi är föreningen där alla hjälps åt med stort och smått. Det kan gälla att fika lokal och fika till ett salsacafe, att fotografera, ordna en workshop eller fest. Välkommen till SalsaMera Varberg.


FÖRENINGENS RÖTTER - SALSANS HISTORIA

Anledningen till föreningens tidigare namn, Salsa Kulturförening Varberg, var att beskriva syfte och verksamhet. Ordet ’kultur’ finns med för att omfamna hela det breda kulturbegreppet ’salsa’ som är väldigt mångfacetterat och kopplat till salsans historia.

Dock upplevdes namnet alltmer 'styltigt'. Vid årsmötet 2a april 2022 togs beslutet att ändra till SalsaMera Varberg. I detta nya namn upplever vi att fångar den mångfacetterade salsakulturen, i vid bemärkelse, och likaså Varbergs och Kubas närhet till havet. Den nya loggan har framarbetats av medlemmarna Anna Maria Friis och Wayne Petersson, tack till er båda för att ni fångar föreningens själ och syfte så väl.

Grunden i föreningen är intresset för kubansk salsa.
Salsa är en musik som har djupa rötter från Kuba. Rötterna kommer från olika musikstilar som växt fram under lång tid. Mycket musik härstammar från de slavar som fördes från Västafrika, bland annat Nigeria, för det hårda arbetet med sockerrör och kakao. Exempel på de afrokubanska rytmerna är rumba, son, chachacha, guagancó och pilón.

Salsan utvecklades under början av 1900-talet på östra Kuba, framförallt i Santiago och spred sig senare till Havanna och resten av ön. De olika stilarna blandades till vad vi idag kallar salsa (sås, blandning). Man kan fortfarande hitta mönster från de olika danserna i dagens moderna salsa.

På Kuba kallas dansen salsa för casino, helt enkelt för att den dansades på spelkasinon. Och därifrån kommer namnet rueda de casino eller bara rueda som vi hos oss känner som ringdans.

Salsa är Kubas nationaldans. Genom dess historiska rötter har den blivit en viktig del i kulturens kärna. Musiken spelas överallt, på gator och torg, i cykeltaxin och på nattklubben. Salsan återspeglar även den afrokubanska kulturen, där dans och musik kommer ur religiösa inslag.

Kuba är centrum för salsan, även om den kommersialiserades i USA på 60-talet och ur detta utvecklades även andra stilar som till exempel linjestil. Salsan har spridit sig över världen och blivit mycket populär framförallt i hela Latinamerika, Nordamerika och Europa. Många kubanska artister är ledande inom salsamusiken och landet tar varje år emot många turister som kommer till Kuba för att uppleva salsa och även att utvecklas i sin dans.

Salsa är således ett väldigt brett begrepp med många innebörder både nationellt för Kuba och kulturellt. För den som vill fördjupa sig så ger denna länk en lång och komplex historiebeskrivning av både salsamusik och -dans. Det finns också en film på Youtube, El cantante, som beskriver salsans begynnelse. Filmen Buena Vista Social Club kan också rekommenderas.

NUTID OCH FRAMTID

Föreningen av idag vill vårda salsaarvet från Kuba och samtidigt vara öppen för den utveckling som hela tiden sker. Därför dansar vi också till bachata med rötter från Dominikanska Republiken och kizomba med rötter från Angola - som i sin tur influerats av danserna semba och zouk från Antillerna och Guadaloupe. Reggaeton är en ny genre med rötter från Puerto Rico som i sin tur har släktskap med salsaton. Den 'röda tråden' är Karibien. Länderna i denna region har ett gemensamt arv genom kolonier och slavhandel från Afrika.

Vi är en förening som vill skapa kunskap, nyfikenhet och aktiviteter med fokus på salsadans med dess rötter och utveckling. Detta summeras i föreningens syfte som är att:

- vara ett forum där salsaintresserade skall kunna träffas och umgås
- verka för medlemmarnas utveckling i salsadans (se bilden ovan) genom olika aktiviteter.
- verka för integration mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Vi kan 20+ år efter föreningens grundande konstatera att vi i Varberg älskar den kubanska salsan och arbetar för att sprida den kubanska kulturen överallt där vi får möjlighet. Ett exempel på det är våra kurser i son. Samtidigt har vi kurser i bachata, kizomba och andra danser som kan förknippas med det afrokaribiska arvet. Vi är nyfikna på kroppen som instrument för rörelse och musikalitet. Vi utforskar samspelet mellan förare och följare.

Hur tycker du att föreningen ska utvecklas under 2020-talet? Vilka aktiviteter vill du bidra till? Välkommen att kontakta oss i styrelsen.

STYRELSE

Styrelsen består sedan 2023-03-20 av:

Ordförande Niklas Angmyr (niklas@angmyr.se, 0733904079)
Kassör Ulrika Adamsson
Sekreterare: Mari Caspersson
Ledamot/Kontaktperson: Inger Stenberg
Ledamot: Carola Winsa
Ledamot; Patrick Sjögren
Ledamot: Yasunori Aiko
Valberedning: gamla och befintlig styrelse i samverkan.

Revisor: Hans Sandström

Kontaktperson: Inger Stenberg  tel: 0702-730166


Epost: info@salsameravarberg.se

Bankgiro: 243-6012

Organisationsnummer: 802489-8309

Swish nummer: 123-1159011 (Viktigt: ange alltid vem du är och vad det gäller!)


Under våra arrangemang, workshops, kurser, socialdanser, fester med mera förekommer det att föreningen tar foton samt filmar för publicering i sociala media. Om du inte vill vara med på foto och film så säg till så undviker vi självklart att fånga dig på bild.

 

KONTAKTA OSS

STADGAR

Stadgar för SalsaMera Varberg 20070410

§1 Föreningens namn
1.1 SalsaMera Varberg. Ideell förening som främjar salsakulturen. Säte: Varberg.

§2 Föreningens ändamål
2.1 Föreningen skall vara ett forum där salsaintresserade skall kunna träffas och umgås.
2.2 Föreningen skall verka för medlemmarnas utveckling i salsadans genom olika aktiviteter.
2.3 Föreningen skall verka för integration mellan människor med olika kulturell bakgrund.
2.4 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Föreningens organisation
3.1 Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
3.2 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
3.3 Föreningens nyttjar webbsida, e-post och personlig närvaro som kommunikationsmedel mot medlemmar. I vissa fall kan telefon, brevutskick eller lokal tidning nyttjas för ändamålet.

§4 Medlemskap
4.1 Medlemskap kan beviljas enskilda personer vilka anammar föreningens målsättning och stadgar.
4.2 Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med årsmötesbeslut.

§5 Mötesformer och dess tillämpningar
5.1 Årsmöte är föreningens högst beslutande organ och ett forum för övergripande överläggningar.
5.2 Möten sker i någon av följande former: årsmöte, extra årsmöte, styrelsemöte, extra medlemsmöte, eller arbetsgruppmöte.
5.3 Medlemsmöte förekommer normalt en (1) gg/år, då i form av årsmöte. Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång och kallelse skall ske minst 21 dagar före mötets avhållande. Styrelse bestämmer tid och plats och kallelse sker med föreningens webbsida, e-post, personlig närvaro, telefon, brevutskick eller lokal tidning.
5.4 Samtliga möten skall protokollföras. Justerat protokoll skall finnas tillgängligt hos ordinarie sekreterare senast tre (3) veckor efter mötet. För arbetsgruppmöten är minnesanteckningar godtagbart dokument, dessa behöver dock ej finnas tillgängliga hos ordinarie sekreterare.
5.5 Vid årsmöte skall följande punkter finnas på dagordning:
 - Mötets öppnande.
 - Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 - Val av två justeringsmän, tillika mötesfunktionärer.
 - Fråga om kallelse skett i laga ordning.
 - Godkännande av dagordning.
 - Behandling av verksamhets- och kassaberättelse.
 - Behandling av revisionsberättelse.
 - Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 - Val av styrelseposter: Ordförande, sekreterare, kassör, kontaktman och ledamöter.
 - Val av revisorer och valberedning.
 - Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 - Behandling av styrelsens förslag samt stadgeenligt väckta motioner.
 - Övriga frågor.
 - Mötets avslutande.
5.6 Vid röstning fattas beslut med handuppräckning och enkel majoritet om annat ej beslutats före omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
5.7 Varje enskild medlem, inkluderat styrelseledamöter, har rösträtt som enbart kan utnyttjas av närvarande medlem. Sluten röstning kan ske på begäran av mötesdeltagare.
5.8 Vid omröstning rörande styrelsens ansvarsfrihet har berörda styrelseledamöter ej rösträtt så länge de ej är ansvarsbefriade.
 5.9 Extra medlemsmöte hålles då styrelsen, kassör eller revisor finner det erforderligt, och då får beslut endast fattas i frågor som angivits i kallelse. Kallelse skall då ske minst 14 dagar innan mötets avhållande. Extra medlemsmöte skall också påkallas om 1/3 av medlemmarna så begär, och då skall möte hållas inom 21 dagar.
5.10 Medlem äger rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före årsmöte.

§6 Föreningens styrelse
6.1 Samtliga styrelseposter väljs på två år. Hälften av posterna väljs vid varje årsmöte, ordförande och kassör får dock ej väljas samtidigt. Om dessa båda poster måste väljas samtidigt så väljs ordförande på ett år och kassör på två år. Mellan årsmötena är styrelsen det högsta beslutande organet.
6.2 Styrelsen består av följande styrelseposter, ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Ordförande: Leder arbetet i förening och styrelse samt ansvarar för att tagna beslut verkställs, delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till andra i styrelsen, utlyser möten i samråd med sekreterare, ansvarar för att inkomna motioner och förslag bereds.
- Sekreterare: För protokoll vid möten, förvaltar protokoll och andra viktiga föreningsdokument, upprättar och presentera verksamhetsberättelse för årsmöte, ansvarar för uppdaterad medlemsförteckning, ansvarar för att Kultur och Fritidsförvaltningen delges eventuella stadgeändringar.
- Kassör: Ansvarar för föreningens kassa och kassabok, föra föreningens räkenskaper samt upprättar och presenterar kassaberättelse vid årsmöte.
- Kontaktman: Handhar styrelsens externa kontakter.
- Ledamöter: Behjälpliga i föreningsarbetet.
 6.3 Det åligger också styrelseledamöterna att på ett adekvat och säkert sätt förvalta föreningens tillgångar (protokoll, kassaböcker, övriga handlingar, kapital, egendom etc).
6.4 Styrelsen bär solidariskt ansvar gentemot föreningens ekonomi. Vid brist i kassan orsakade av ovarsamhet från styrelsens sida kan styrelsen ledamöter bli återbetalningsskyldiga.
6.5 Föreningens firma tecknas av två (2) personer, var för sig eller gemensamt: ordföranden och kassör eller av andra som styrelsen förordar. Valbar är medlem i styrelsen.
6.6 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande, eller då en majoritet av styrelsen samtycker.

§7 Föreningens räkenskaper och revision
7.1 Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut granskas av utsedda revisorer. Revisorerna avger revisionsberättelse senast på årsmöte.
7.2 Det åligger styrelsen att senast den 15 januari varje år överlämna föreningens bokslut, protokoll och övriga handlingar vilka revisorerna anser erforderliga för granskning.
7.3 Styrelseledamot som ej beviljats ansvarsfrihet kan ej fortsätta sitt arbete i styrelsen, även om innevarande ämbetsperiod ej avslutats. Ledamoten får heller ej fortsätta sitt arbete i styrelsen innan ansvarsfrihet beviljats.

§8 Stadgeändring
8.1 Ändring av stadgarna (utom §2, §8 och §10) kan ske genom 2/3 majoritetsbeslut av årsmöte eller på två (2) av varandra påföljande möten, varav minst ett av dem skall vara ett medlemsmöte, såvida inte förslaget går enhälligt igenom under ett medlemsmöte. Minst 14 dagars tid skall förflyta mellan mötena. För beslut om stadgeändring krävs att förslaget angivits i kallelsen till mötet.
8.2 Ändring i stadgarna om ”Föreningens ändamål” (§2), ”Stadgeändring” (§8) eller ”Föreningens upplösning” (§10) kräver 2/3 majoritet i två på varandra påföljande medlemsmöten.
8.3 Vid tvist om stadgarnas tolkning gäller den tolkning styrelsen biträder. Årsmöte eller medlemsmöte skall sedan ta ställning till frågan och ändra eller förtydliga stadgarna.

§9 Utträde / Uteslutning
9.1 Medlemskap upphör om medlem begär utträde ur föreningen, eller vid utebliven inbetalning av medlemsavgift vid årsskiften.
9.2 Medlem som bryter mot stadgar, skadar föreningens syfte, mål eller inriktning riskerar uteslutning. Beslut om uteslutning tages av kommande årsmöte. Styrelsen kan fatta interimistiskt beslut i väntan på årsmötets beslut. Medlem som önskar återinträde kan på egen begäran få sitt fall prövat tidigast årsmötet som infaller året efter det årsmöte som beslutade om densammes uteslutning.

§10 Föreningens upplösning
10.1 Föreningens upplösning måste behandlas på årsmöte. I kallelse skall det klart framgå att upplösning diskuteras.
10.2 Föreningen kan ej upplösas om fem medlemmar eller fler vägrar godkänna upplösandet.
10.3 Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas för att täcka eventuella skulder. Eventuellt överskott skänkes till välgörenhetsorganisation.

NICE TO KNOW

SALSAHYGIEN

NÄR OCH HUR GE DANSFEEDBACK

STYRELSEN - från mars 2023

Niklas har dansat salsa sedan början av 2017. Och har nu börjat få ordning på takten. Jobbar med föreningens kommunikation. Drömmer om att spela congas .


Ulrika är föreningens superkassör. Ordning och reda samt gärna kizomba och fox däremellan är Ulrikas motto.


Mari är föreningens sekreterare. Mari har dansat bugg länge,  nu testar hon salsa med framgång.


Inger är föreningens kontaktperson. Hon har börjat dansa salsa under 2022 och älskar det. Ta kontakt med Inger om du har någon ide eller synpunkt.


Carola har flyttat till Varberg från Tornedalen via Skåne. Vi är väldigt glada att hon hamnade i Halland. Hon dansar gärna kizomba förutom salsa och bachata.

Patrick är relativt ny i salsan och har snabbt funnit sig tillrätta . Om du inte hittar honom på dansgolvet så återfinns han i någon hälsoinrättning i stan.


Yasunori Aiko är långväga som från Japan via Kanada och Uppsala hamnade i Varberg. Yasunori är allround i de latinska danserna.

Polyrytmik och salsarytm

Grundinstrumenten i en salsaorkester är slagverken som ofta följer olika rytmer i en loop på 8 takter. Många tycker detta är svårt när man ska lära sig dansa salsa, vilken rytm ska man följa. Facktermen för när olika rytmer 'staplas på' varandra i en och samma loop är polyrytmik.

Polyrytmik beskrivs av Wikipedia på detta sätt: Polyrytmik är när två eller flera inkongruenta, olika, rytmer spelas till varandra, men där rytmernas mest betonade slag, ettan i takten, sammanfaller. I polyrytmik bevaras alltså längden av en takt men takten delas in olika, till exempel en rytm med tre slag per takt mot en med två slag per takt. Med andra ord: Att spela flera inkongruenta rytmer inom samma takt är att spela polyrytmiskt.

denna länk kan man se ett exempel på polyrytmik. Principen är enkel men att få till det som i videon desto svårare.

Och hur ska man förstå och urskilja de takter man ska dansa på? Det är inte helt enkelt men en sak är att lyssna på musiken och få in rytmen 'i kroppen'. Samt att få en basal förståelse för hur salsamusik är uppbyggd. Detta är en Youtube-video som förklarar salsans grundstruktur och rytm för nybörjare.